Privatumo politika

 

MB Viena klinika

Asmens duomenų tvarkymo tvarka

 1. Bendrosios sąlygos

 1. Ši asmens duomenų tvarkymo tvarka reguliuoja sąlygas, kaip MB Viena klinika (juridinio asmens kodas 305614464; „Duomenų tvarkytojas“), tvarko Duomenų tvarkytojo klientų ir asmenų, naudojančių Duomenų tvarkytojo tinklalapį https://clinicep.lt/ („Tinklalapis“), asmens duomenis („Privatumo politika“).
 2. Duomenų tvarkytojas duomenis tvarko pagal 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB („Reglamentas“), taip pat pagal kitus Lietuvos Respublikoje taikytinus teisinius reikalavimus.
 3. Duomenų tvarkytojas gali atnaujinti ir (ar) pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu vienašališkai, paskelbdamas atnaujintą Privatumo politiką Tinklalapyje, taip pat individualiai informuodamas vartojus el. paštu. Bet kuri Tinklalapyje paskelbta Privatumo politika pakeičia visas ankstesnes Privatumo politikos versijas ir įsigalioja nedelsiant nuo jos paskelbimo, arba nuo Privatumo politikoje nurodytos dienos.
 4. Kiekvienas vartotojas, kuris naudojasi Tinklalapiu, taip pat, kuris naudojasi Duomenų tvarkytojo teikiamomis paslaugomis, sutinka su šia Privatumo politika. Jei vartotojas su Privatumo politika nesutinka, jis negali naudotis Tinklalapiu, taip pat turi teisę nesinaudoti Duomenų tvarkytojo teikiamomis paslaugomis.
 5. [kontaktai, jei norėtų susisiekti]
 6. Duomenų tvarkytojas tvarko asmens duomenis vadovaudamasi teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principais, numatytais Reglamente.
 7. Duomenų tvarkytojas tvarko šiuos vartotojų asmens duomenis:
  1. vardas, pavardė, gimimo data, kontaktinė informacija;
  2. informaciją apie kliento sveikatos būklę;
  3. kliento atvaizdą;
  4. slapukų (cookies) renkama informacija apie naršymą Tinklalapyje.

 1. Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai bei terminai

  Tikslas Duomenys Duomenų saugojimo terminas
2.1. Sutarties su klientu sudarymas ir vykdymas Vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris 10 metų po paskutinio karto, kuomet klientui teiktos paslaugos
2.2. Paslaugų teikimas; patikra, ar kliento medicininė būklė yra tinkama paslaugų teikimui Informacija apie tai, ar klientas yra pilnametis; informacija apie kliento sveikatos būklę pagal kartu su sutartimi pateiktą klausimyną 10 metų po paskutinio karto, kuomet klientui teiktos paslaugos
2.3. Marketingas ir rinkodara El. pašto adresas, telefonas, kliento atvaizdas 3 metai po paskutinio karto, kuomet klientui teiktos paslaugos

 1. Būdai, kuriais yra renkami duomenys

 1. Duomenų tvarkytojas, 2 punkte nurodytiems tikslams pasiekti, duomenis renka tokiais būdais:
  1. Tiesiogiai iš kliento, kuris užpildo jam pateiktą sutartį ir klausimyną apie kliento sveikatos būklę. Kai kuriais atvejais, duomenys gali būti renkami tiesiogiai iš kliento bendraujant telefonu, el. paštu ar susirašinėjant kitu elektroniniu būdu (pavyzdžiui, susirašinėjant socialiniuose tinkluose);
  2. Naršant Tinklalapyje techninio pobūdžio informacija, tokia kaip IP adresas, informacija apie įrenginį ir programinę įrangą, slapukus, gali būti renkama automatiniu būdu;
  3. Kliento atvaizdas renkamas tiesiogiai iš kliento, jo apsilankymo pas Duomenų tvarkytoją ir paslaugų teikimo metu.

 1. Informacijos perleidimas tretiesiems asmenims

 1. Duomenų tvarkytojas turi teisę perleisti surinktus duomenis teisinių, apskaitos, buhalterijos, audito ir kitokių paslaugų tiekėjams, užtikrindamas, kad tokie asmenys yra ėmęsi reikalingų ir proporcingų priemonių duomenims apsaugoti.
 2. Duomenų tvarkytojas gali pateikti Vartotojų asmens duomenis Lietuvos Respublikos valdžios ir teisėsaugos institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, bankams, kitiems subjektams, turintiems Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytą teisę susipažinti su asmens duomenimis.

 1. Vartotojų teisės, susijusios su asmens duomenimis

 1. Nepažeidžiant jokių teisių, numatytų taikytinuose teisės aktuose, Duomenų tvarkytojo klientai ir Tinklalapio naudotojai turi šias teises:
  1. Teisė susipažinti su duomenimis. Vartotojas turi teisę žinoti, ar Duomenų tvarkytojas tvarko vartotojo duomenis ir, jei Duomenų tvarkytojas tokius duomenis tvarko – su šiais duomenimis susipažinti;
  2. Teisę į duomenų ištaisymą. Vartotojas turi teisę, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą, kad netikslūs asmens duomenys būtų pataisyti, o neišsami informacija būtų papildyta;
  3. Teisę, kad asmens duomenys būtų ištrinti. Vartotojas turi teisę prašyti Duomenų tvarkytojo, kad apie vartotoją sukaupti asmens duomenys būtų ištrinti, su sąlyga, jog toks prašymas yra pakankamai pagrįstas. Nepriklausomai nuo tokio prašymo, Duomenų tvarkytojas gali atsisakyti duomenis ištrinti, jei yra pakankamas teisėtas pagrindas duomenis išsaugoti, įskaitant, bet neapsiribojant, tikslais, kuriems šie duomenys buvo surinkti;
  4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Vartotojas turi teisę paprašyti Duomenų tvarkytojo apriboti asmens duomenų tvarkymą, su sąlyga, jog toks prašymas yra pakankamai pagrįstas;
  5. Teisę į duomenų perkeliamumą. Vartotojas turi teisę gauti Duomenų tvarkytojo surinktus asmens duomenis apie jį susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
  6. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu. Vartotojas turi teisę nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu, tačiau Duomenų tvarkytojas turi teisę tęsti duomenų tvarkymą, jei duomenų tvarkymui egzistuoja teisėtas pagrindas;
  7. Teisę pateikti skundą. Vartotojas turi teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai. Duomenų tvarkytojas yra visada pasirengęs kilusius ginčus išspręsti taikiai, tačiau vartotojas turi teisę susisiekti su Valstybine asmens duomenų apsaugos inspekcija tiesiogiai ir pateikti skundą.

 1. Slapukai (cookies)

 1. Duomenų tvarkytojas Tinklalapyje naudoja slapukus (cookies).
 2. Tinklalapyje naudojami šie slapukai:

  Pavadinimas Tiekėjas Aprašymas
6.2.1. Languages Duomenų tvarkytojas Techninis slapukas