Paslaugų teikimo bendrosios sąlygos

 1. Šios paslaugų teikimo bendrosios sąlygos reguliuoja UAB Viena klinika, juridinio asmens kodas 305614464 (toliau – Klinika), teikiamų paslaugų teikimo sąlygas.
 2. Esant neatitikimams tarp šių bendrųjų sąlygų ir specialių, su klientais individuliai aptartų, sąlygų, pirmenybė teikiama specialioms sąlygoms.
 3. Klinika įsipareigoja klientui suteikti paslaugas ir dėti maksimalias pastangas, jog paslaugų rezultatas kuo labiau atitiktų kliento lūkesčius.
 4. Klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas su klinika atsiskaityti.
 5. Klientas patvirtina, kad jam yra žinomos ir priimtinos Klinikos teikiamų paslaugų kainos, nurodytos Klinikos paslaugų kainoraštyje. Klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas Klinikai sumokėti paslaugų kainoraštyje numatytą atitinkamos paslaugos kainą.
 6. Esant kliento prašymui, Klinika gali suteikti online konsultaciją su paslaugos atlikimo vizualizacija (eskizu), kurioje būtų pavaizduota, kaip preliminariai atrodytų galutinis rezultatas suteikus paslaugas.
 7. Preliminarių vizualizacijų (eskizų) pateikimas Klientui nereiškia Klinikos patvirtinimo, kad suteiktų paslaugų rezultatas atitiks preliminarią vizualizaciją (eskizą). Preliminarios vizualizacijos (eskizo) pateikimas taip pat nereiškia Klinikos įsipareigojimo pasiekti vizualizacijoje (eskize) pateiktą rezultatą. Realiai klientui suteiktų paslaugų rezultatas gali skirtis nuo preliminarių vizualizacijų (eskizo).
 8. Klinika neatsako klientui, jei kokybiškai suteiktos paslaugų rezultatas neatitiks subjektyvių kliento lūkesčių.
 9. Klientas įsipareigoja laikytis visų jam žodžiu, raštu ir kitokia forma suteikiamų Klinikos rekomendacijų.
 10. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma ir priimtina, jog po paslaugų suteikimo pigmento spalvos intensyvumas artimiausias 3-4 dienas bus 40-60% ryškesnis nei galutinis rezultatas. Į odą įvesti pigmentai įprastai stabilizuojasi per 7 dienas, tačiau atskirais atvejais dar gali kisti 1 – 3 mėnesių laikotarpyje. Galutinio rezultato spalvos tonas priklauso nuo individualios odos struktūros ir savybių, taip pat nuo natūralios pigmentacijos, todėl Klinika negali garantuoti ir negarantuoja galutinio spalvos tono. Klientui yra suprantama ir priimtina, kad su laiku pigmentas gali šviesėti ir keisti atspalvį.
 11. Klientui yra paaiškinta, kad siekiant išgauti norimą rezultatą procedūrą gali būti reikalinga atlikti keletą kartų, dažniausiai iki 3 kartų. Galutiniam rezultatui pasiekti taip pat bus reikalinga atlikti mikropigmento korekciją. Tai klientui yra suprantama ir priimtina. 
 12. Klientas yra informuotas, kad paslaugų teikimui naudojamo pigmento atspalvis gali pakisti ir ant kliento odos atrodyti kitaip, nei prieš procedūros pradžią, taip pat, kad dėl individualių kliento odos savybių kliento oda gali apskritai atmesti pigmentą, jo nepriimti (viso arba iš dalies), sugyti nelygiai ir (ar) nevisose vietose. Klientas supranta, kad Klinika ir paslaugas teikiantis specialistas neturi įtakos ir negali šių pokyčių ir procesų kontroliuoti. Klientas patvirtina, kad dėl šių galimų pokyčių klientas neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų nei Klinikai, nei paslaugas teikusiam specialistui.
 13. Klientui yra išaiškinta, kad paslaugų rezultatas išlieka kelis metus, tačiau dėl individualių asmens odos ypatumų, pigmentas įvairiose srityse gali išsilaikyti skirtingą laikotarpį, kurio Klinika negali konkrečiai įvardinti ir garantuoti.
 14. Klientas įsipareigoja prieš paslaugų teikimą užpildyti ir Klinikai perduoti kliento anketą. Klientas patvirtina, kad jo pateikta informacija yra teisinga ir išsami.
 15. Klientas patvirtina, kad yra informuotas, jog žemiau nurodytais atvejais paslaugos negali būti teikiamos:
  1. 15.1.Nėščioms moterims, nebent klientė iš anksto, prieš procedūros atlikimą, raštu patvirtina, kad jai yra žinomos su procedūros atlikimu nėščiajai susijusios rizikos, ji šias rizikas prisiima ir su procedūros atlikimu sutinka;
  2. 15.2.Klientams, turintiems kraujo krešėjimo problemų;
  3. 15.3.Nepilnamečiams asmenims, nebent iš anksto, prieš procedūros atlikimą, yra pateikiamas rašytinis tėvų sutikimas su procedūros atlikimu;
  4. 15.4.Klientams, turintiems širdies ar kitų organų protezus, nebent iš anksto, prieš procedūros atlikimą, yra pateikiamas rašytinis gydytojo sutikimas su procedūros atlikimu.
 16. Klientas patvirtinta, kad klientas nepatenka į šios Sutarties 15 punkte nurodytus atvejus, todėl paslaugos jam gali būti teikiamos.
 17. Klientas taip pat yra informuotas, kad paslaugų teikimas bei procedūros metu naudojamos medžiagos gali sukelti alerginę ar kitokią nepageidaujamą reakciją, todėl klientas privalo prieš procedūros atlikimą suteikti Klinikai išsamią informaciją apie kliento turimas alergijas. Šią informaciją klientas įsipareigoja Klinikai pateikti pildydamas kliento anketą. Klientas patvirtina, kad jo pateikta informacija apie turimas alergijas yra teisinga ir išsami.
 18. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad paslaugos (procedūros) suteikimas gali sukelti tokius šalutinius poveikius kaip skausmo pojūtis procedūros metu, alerginės reakcijos, hematomos, patinimas, sukietėjimas procedūros vietoje. Klientas įsipareigoja Klinikai nereikšti jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl tokių šalutinių poveikių pasireiškimo. Taip pat dėl netinkamos odos priežiūros po paslaugų sutekimo, nesilaikant klientui pateiktų rekomendacijų, gali atsirasti ir kiti šalutiniai poveikiai. Klinika neatsako už tokių šalutinių poveikių pasireiškimą, jei jie nėra įvardinti šiame punkte, arba jei jie atsirado nesilaikant klientui pateiktų rekomendacijų.
 19. Klientas supranta, jog į paslaugų kainą, be kita ko, yra įskaičiuota paslaugų teikimui reikalingų medžiagų ir priemonių kaina, specialistų darbo užmokestis ir kitos Klinikos patiriamos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos. Klientas sutinka, kad jei klientas kokiu nors pagrindu įgytų teisę reikalauti Klinikos grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą ar kompensuoti kitokius praradimus, iš klientui mokėtinos sumos bus išskaičiuotos visos Klinikos patirtos išlaidos paslaugų teikimui.
 20. Klinika neatsako už klientui sukeltą žalą, tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, taip pat už sveikatos ar gyvybės sužalojimus, kuriuos klientas patyrė, jei klientas pateikė klaidingą ar neišsamią informaciją, taip pat jei klientas nesilaikė jam pateiktų odos priežiūros instrukcijų po Procedūros atlikimo.
 21. Visais kitais atvejais turtinė Klinikos atsakomybė yra ribojama pinigų suma, kurią klientas sumokėjo Klinikai už suteiktas paslaugas.

KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR ATVAIZDO NAUDOJIMAS

 1. Klientas patvirtina, kad jam buvo sudaryta galimybė susipažinti, jis susipažino ir sutinka su Klinikoje galiojančia asmens duomenų tvarkymo tvarka.
 2. Klientas, nesutinkantis su asmens duomenų tvarkymo tvarka, gali atsisakyti sudaryti šią Sutartį.
 3. Klinika, gavusi iš kliento elektroninio pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti juos savo paslaugų rinkodarai. Klientas gali nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, bet kuriuo metu apie tai pranešdamas Klinikai (el. paštu info@clinicep.lt). Siunčiant kiekvieną žinutę, klientui yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė atsisakyti tolimesnių pranešimų. Klientas dėl tokio duomenų naudojimo neprieštarauja.
 4. Klientas taip pat patvirtina, kad Klinika gali savo nuožiūra naudoti kliento atvaizdą savo veikloje, Klinikos rinkodaros ir marketingo tikslais naudoti kliento atvaizdą, įskaitant atvaizdo naudojimą Klinikos socialiniuose tinkluose. Šis patvirtinimas atitinka Civilinio kodekso 2.23 straipsnio 1 dalyje numatytą sutikimą naudoti, atgaminti, demonstruoti asmens nuotrauką. Priešingu atveju, klientas gali sutinku, kad atvaizdas būtų naudojamas tik tokiu būdu, jog iš atvaizdo būtų neįmanoma identifikuoti kliento tapatybes, arba visiškai nesutikti su atvaizdo naudojimu.

KITOS NUOSTATOS

 1. Šiai sutarčiai ir paslaugų teikimui yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Šalys įsipareigoja visus tarpusavio ginčus spręsti taikiai. Įgyvendinant šį pareigą, Šalys įsipareigoja kilus ginčui ar klientui esant nepatenkintam suteiktų paslaugų kokybe, kreiptis į kitą Šalį raštu, išdėstant savo poziciją ir pretenzijas. Ši pareiga apima ir kliento pareigą, prieš klientui pateikiant įvertinimą, nuomonę, rekomendaciją ar atsiliepimą socialiniuose tinkluose ar kitoje viešoje erdvėje, informuoti Kliniką apie kliento turimas pretenzijas, suteikiant Klinikai protingą terminą pateikti klientui paaiškinimą ar kitaip ištaisyti susidariusią padėtį. Klientas patvirtina, kad jam yra suprantama, jog Klinikai esminės reikšmės turi viešoje erdvėje (įskaitant ir socialinius tinklus) formuojama nuomonė apie Kliniką, todėl bet kokio pobūdžio neigiamo įvertinimo, nuomonės, rekomendacijos ar atsiliepimo paskelbimas, prieš tai nesuteikus Klinikai galimybės ištaisyti susidariusios situacijos, kenkia Klinikos reputacijai ir sukelia Klinikai žalą. Šią žalą klientas įsipareigoja atlyginti, jei Klinika pagrįstų, jog kliento turėtos pretenzijos buvo nepagrįstos.
 3. Visi ginčai, kurių Šalims nepavyko išspręsti taikiai šios Sutarties 27 punkte nustatyta tvarka, bus sprendžiami Lietuvos teismuose, Vilniuje